ارشد 95-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه حسابداری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه حقوق

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه دریانوردی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه روان شناسی1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه روان شناسی2-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه روان شناسی2-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه ریاضی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان انگلیسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان روسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان عربی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زبان فرانسه

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زیست شناسی-علوم جانوری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و مولکولی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه زیست شناسی-علوم گیاهی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه شیمی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه شیمی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم اقتصادی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم تربیتی1-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم تربیتی1-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم جغرافیایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم زمین

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم شناختی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه علوم کامپیوتر

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه فلسفه

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه فوتونیک-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه فوتونیک-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه فیزیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه کشاورزی-علوم خاک

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه محیط زیست (دریا)

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه محیط زیست-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه محیط زیست-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مدیریت اجرایی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مدیریت اجرایی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مدیریت

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مطالعات جهان

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه معماری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه منابع طبیعی-بیابان

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی برق-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی برق-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی پلیمر

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی عمران

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی کشاورزی-آب

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی کشاورزی-علوم دام و طیور

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی معماری کشتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی مکانیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی-چوب

دریافت

۱ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی-شیلات

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی منابع طبیعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه هنرهای ساخت و معماری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه هنرهای موسیقی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مددکاری اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مدرسی معارف اسلامی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مدیریت بحران

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مدیریت جهانگردی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مدیریت در سوانح طبیعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مدیریت کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مدیریت نساجی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مطالعات دفاعی استراتژیک

دریافت
۰ نظر

ارشد 95-مطالعات زنان

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی تولیدات گیاهی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی شیمی-بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی صنایع

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی طراحی محیط زیست

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی فرآوری و انتقال گاز

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی فضای سبز

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی کامپیوتر-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی معدن-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی معدن-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی مکانیک بیوسیستم

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی نفت

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی نقشه برداری

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-مهندسی هوافضا

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-نانوفناوری-نانومواد

دریافت

۰ نظر

ارشد 95-نمایش عروسکی

دریافت

۰ نظر

ارشد95-مجموعه مهندسی شیمی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-آماد

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-آموزش زبان ژاپنی-بخش شنیداری-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-آموزش زبان ژاپنی-بخش کتبی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-آموزش زبان و ادبیات اردو

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-اطلاعات استراتژیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-اقیانوس شناسی فیزیکی-فیزیک دریا

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-الهیات و معارف اسلامی2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-انگل شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-ایمنی شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-باستان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-بافت شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-باکتری شناسی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-بیوشیمی بالینی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-پژوهش علوم اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان آلمانی و زبان فرانسه-مجموعه زبان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه برای کد رشته ها (1143-1117)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه و آلمانی برای کد رشته های (1267-1157-1156)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه و آلمانی برای کد رشته های (1284-1283-1263)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه و آلمانی برای کد رشته های (1301-1206-1132)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه و آلمانی برای کد رشته های (1360-1352-1259)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته های (1106-1251)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته های (1213-1209-1205-1202)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-زبان فرانسه-مجموعه حقوق

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-سم شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-سنجش از دور و سیستم اطلاعات اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-طراحی پارچه و لباس

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-طراحی شهری

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-طراحی صنعتی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-علم اطلاعات و دانش شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-علوم و مهندسی صنایع غذایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-فرهنگ و زبان های باستانی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-فیزیولوژی دامپزشکی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه آمار

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه الهیات و معارف اسلامی1

دریافت

۰ نظر

آغاز فرصت مجدد ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ از دوشنبه

مشاور عالی سازمان سنجش از امکان ثبت نام جدید و ویرایش اطلاعات در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد از دوشنبه ۳۰ بهمن خبر داد.

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه الهیات و معارف اسلامی3

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه الهیات و معارف اسلامی4

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه الهیات و معارف اسلامی5

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه ایران شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه ایمنی صنعتی (مهندسی ایمنی صنعتی-ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE))

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه تاریخ و فلسفه علم

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه تاریخ

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه حسابداری

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه حقوق

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه دریانوردی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه روان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه روان شناسی2-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه روان شناسی2-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه ریاضی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان آلمانی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان انگلیسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان روسی

دریافت

۱ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان عربی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان فرانسه

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان و ادبیات فارسی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زبان و ادبیات فارسی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زیست شناسی دریا (جانوران دریا-بوم شناسی دریا-آلودگی دریا)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زیست شناسی-علوم جانوری

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زیست شناسی-علوم گیاهی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه زیست شناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه شیمی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه شیمی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه علوم اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه علوم اقتصادی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه علوم تربیتی1-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه علوم تربیتی1-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه علوم تربیتی2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه علوم جغرافیایی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه علوم زمین

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه علوم شناختی

دریافت

۰ نظر

اصلاحات تکمیل ظرفیت کنکور ارشد ۹۶ اعلام شد

اصلاحات ظرفیت‌ رشته‌های جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال‌ ۹۶ اعلام شد.

۰ نظر

ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد از امروز

ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از امروز ۲۳ بهمن ماه در واحدهای این دانشگاه آغاز می شود.

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه علوم کامپیوتر

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه فلسفه

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه فوتونیک-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه فوتونیک-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه فیزیک

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه محیط زیست دریا (علوم محیط زیست-محیط زیست دریا)

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه محیط زیست-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه محیط زیست-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه مدرسی معارف اسلامی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه مدیریت اجرایی-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه مدیریت اجرایی-دفترچه شماره2

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه مدیریت جهانگردی

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه مدیریت

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه مطالعات جهان

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه مطالعات زنان

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه معماری

دریافت

۰ نظر

ارشد 94-مجموعه مهندسی برق-دفترچه شماره1

دریافت

۰ نظر
ایدوکو